Vedtægterne

Vedtægter for Haveforeningen  4. MAJ af 1921.

  2017

Hent Vedtægterne på PDF til udskrift….

§1. Haveforeningens navn og stiftelse

 1. Foreningens navn er Haveforeningen HF 4 Maj 1921.

Hjemsted er København Kommune.

 1. Foreningen er stiftet 1921

 

§2. Formål og virke

 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i Københavns
  Kommune matr. nr. 6227 og 6228 Udenbys Klædebo Kvarter i overensstemmelse med de bestemmelser,
  der er lagt til grund forområdet i sin helhed og indeholdt i vedtægt for Kreds 1 og Kolonihaveforbundet samt nærværende vedtægt.
 1. Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en på området lagt
  byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte
  haver, overholdesog respekteres af foreningens medlemmer.
 1. Haveforeningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark, Kreds 1 og
  Lersøsammenslutningen.

 

§3. Definitioner

 1. Som medlem af foreningen (Aktiv medlem) anses den, de personer, som har skrevet under på en lejekontrakt.
 2. Som medlem af foreningen (Passiv medlem) anses den person, som er optaget på ventelisten (ekspektancelisten)

 

§4. Medlemmer

   4a  Opskrivning

 1. Som medlem (Passiv medlem) kan optages myndige personer, samt personer fyldt 16 år. som ønsker at
  overtage en have, når foreningen er i stand til at stille en sådan til rådighed.
  Medlemmet skal have fast og lovlig bopæl i Region Hovedstaden og være tilmeldt folkeregistret samme sted.
  Bopælen skal være udenfor haveforeningen
  Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse.
 1. Da foreningen har en venteliste, optages medlemmer som hovedregel efter denne, se dog reglerne i § 4.3, 4.4
  og 4.5. Ventelisten skal være offentlig tilgængelig. Generalforsamlingen kan fastlægge de nærmere regler
  omkring ventelisten samt fastsætte et omkostningsbestemt gebyr for optagelse på ventelisten.

   4b  Overdragelse

 1. Medlemmet har ret til at få optaget en ny lejer på en eksisterende lejekontrakt sammen med medlemmet, når
  der er tale om en ægtefælle/registreret partner, en samlever (i mere end 2 år), en myndig slægtning i op- og
  nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i
  uskiftet bo med dem.
  Der kan kun stå to personer på en lejekontrakt /lejeaftale, hvis de samme adresse i folkeregistret.
  Andre personer end overnævnte, kan ikke optages på en eksisterende lejekontrakt, da foreningen har en venteliste.
 1. Et havemedlem kan pga. alder eller sygdom mv., anmode om tilladelse til at overdrage sin have til slægtninge
  såsom, en ægtefælle/registreret partner, en person med hvem medlemmet har levet i ægteskabslignende
  forhold i mindst 2 år, en myndig slægtning i ret op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød
  ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og hvis personerne opfylder de
  betingelser, der i øvrigt gælder for optagelse i foreningen. Medlemmet har ikke ret til at overdrage lejemålet
  til andre end de ovennævnte, da foreningen har en venteliste. Er en have overdraget efter disse regler, skal der
  gå min. 5 år før haven igen kan overdrages på samme måde.
  Bestyrelsen afgør alene, om de anførte vilkår er opfyldt
 1. Afgår medlemmet ved døden før lejemålets udløb, er såvel foreningen som dødsboet berettiget til at opsige
  lejeaftalen med det for medlemmet gældende opsigelsesvarsel på 3 måneder til den 1. i en måned.

 

Dog gælder ….

at     Ved dødsfald har en efterlevende ægtefælle/registreret partner ret til at fortsætte lejeaftalen, medmindre
foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette. En person, med hvem afdøde har levet i ægte-
skabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, medmindre foreningen har vægtige grunde til at
modsætte sig det, har samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet.

at      En myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret
partner, hvis medlemmet sad i uskiftet bo med dem har ret til at få overdraget lejemålet, hvis pågældende
efter bestyrelsens vurdering har deltaget aktivt i pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset.
Der skal inden overdragelsen ske vurdering af kolonihavehuset i overensstemmelse med Kolonihaveforundets
vurderingsregler.

 

Bestyrelsen afgør alene, om de ovenfor anførte vilkår er opfyldt

 

      4c  Lejeaftale

 1. Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale, som regulerer lejeforholdet mellem foreningen og medlemmet.
  Lejeaftalen er den til enhver tid gældende standard lejeaftale udarbejdet af Kolonihaveforbundet for Danmark,
  hvis bestemmelser sammen med nærværende vedtægt er gældende for lejeforholdet.
 1. Medlemmer skal registreres i Kolonihaveforbundets medlemssystem. Der kan registreres en lejer samt en medlejer.
 2. Som medlem kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en juridisk person, som har overtaget
  bebyggelsen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Dette medlem skal betale haveleje og andre beløb,
  der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor havelodden er videreoverdraget.
  Dette medlem kan ikke fremleje bebyggelsen på havelodden, har hverken stemmeret eller mulighed
  for at stille forslag på haveforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen
  overdrage havelodden til en person, somopfylder kravene i stk. 1 og 2. Såfremt havelodden ikke er overdraget
  inden 6 måneder fra auktionsdagen, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage havelodden og de vilkår,
  overtagelsen skal ske på.

 

      4d  Adresseændring / Flytning

 1. Medlemmet skal omgående meddele adresseændring  og senest 2 uger efter til formand eller kasserer.
 2. Ved fraflytning fra Region Hovedstaden, er medlemmet forpligtet til straks at opsige sit lejemål. Såfremt dette
  ikke sker, skal bestyrelsen fremsende skriftlig opsigelse, almindelig og anbefalet, med opsigelse 14 dage efter
  opsigelsen er fremkommet. Ved en sådan opsigelse/ophævelse forholdes som angivet i  generelle bestemmelser
  for medlemmers investering i og på lejet havelod og jvf. nærværende vedtægts § 7 eller 8.
 1. Hvert medlem kan kun erhverve en have og kan ikke samtidig være medlem af anden haveforening.
  Overtrædes denne bestemmelse skal bestyrelsen bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel jfr. § 8.

 

         4e  Ophævelse/Opsigelse af lejemål:

 1. Lejer har ret til at opsige sit lejemål af havelodden i henhold til lejekontrakten mellem lejer og foreningen.
  Opsigelse skal ske med 3 måneders varsel til d. 1. i en måned.
 1. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis leje eller anden pligtig penge
  ydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt
  påkrav er afsendt eller fremsat, f.eks. i skrivelse overbragt af bestyrelsen på lejers adresse.
  Det er en forudsætning for ophævelse af lejeaftalen, at foreningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige
  betalingsdag, og det skal udtrykeligt angives, at lejemålet bliver ophævet, hvis restancen ikke er betalt
  indenudløbet af den meddelte frist.
 1. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis medlemmet overlader
  brugen af haveloddet til en anden og trods påtale fortsætter dermed, eller såfremt lejeren af et havelod
  eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dens medlemmer.
 1. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis medlemmet i væsentlig
  grad misligholder den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området ude fra eller
  på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.
  Overtrædelse af forbuddet mod benyttelse af kolonihavehuse til helårsbeboelse er en grov tilsidesættelse af
  bestemmelser pålagt området.
 1. Når bygninger på et havelod overtages af en pantkreditor med henblik på fyldestgørelse, bortfalder
  lejers lejeret til havelodden fra overtagelsestidspunktet.
 1. Når lejeretten til et havelod er opsagt / ophævet, kan det udtrædende medlem frit medtage bebyggelse
  inkl. fundering og indbo. Fjernelse skal foretages på en sådan måde, at hverken havens anlæg eller det
  kollektive foreningsanlæg påføres skade.
 1. Hvis bebyggelsen opfylder gældende forskrifter, har det udtrædende medlem ret til at sælge bebyggelsen
  til den, foreningen godkender til at indtræde i lejeaftalen. Denne ret er dog betinget af en forudgående
  vurdering og værdifastsættelse af det, som kan indgå i salget.
  Salg kan ikke betinges af forpligtigelse for køber til samtidig at købe indbo og redskaber.
  Værdiansættelse skal ske i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte retningslinjer.
 1. Salg kan ikke ske uden foreningens direkte medvirken.
  Inden salg kan ske, skal den pågældende havelod udbydes til mageskifte i én uge, inden den tilbydes
  et emne på ekspektancelisten. Bekendtgørelse om haver, der er til salg, skal ske ved opslag i foreningens
  udhængsskabe. Ønsker flere medlemmer at overtage en have, skal den tilbydes det medlem, der har størst
  anciennitet i foreningen.
  Mageskifte kan kun foretages med bestyrelsens godkendelse og tidligst efter 3 års ejerskab af en have.

(Der kan normalt kun foretages mageskifte én gang).

 1. Har medlemmet ikke inden for 4 uger efter lejemålets opsigelse eller ophævelse bortfjernet eller solgt den
  på haveloddet opførte bebyggelse, eller er salg sket i strid med gældende overdragelsesregler, kan medlemmet
  uden yderligere varsel udsættes af den lejede havelod ved en umiddelbar fogedforretning. Bestyrelsen bestemmer
  herefter, hvem der skal overtage have og bebyggelse samt vilkår for overdragelsen i overenstemmelse med de
  af Kolonihaveforbundet fastsatte vurderingsregler.
  Hvis bebyggelsen ikke kan sælges i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt,
  evt. ved auktion.
  Bestyrelsen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den på havelodden
  opførte bebyggelse, beplantning m.v., forud for andre kreditorer.
  Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets
  og lejemålets afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m.
  Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab med tilhørende lejeaftale har fundet sted, er pågældende
  pligtig at betale foreningen leje og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort,
  ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.
 1. Bestyrelsen har intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevidst eller
  ubevidst har fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse m.v., der overdrages.
  Bestyrelsen kan kræve, at det udtrædende medlem fremlægger tingbogsattest vedr. bebyggelsen.

 

        4f  Forsikring:

 1. Som medlem af H/F 4. maj, er man forsikret kollektivt med hensyn til bygningsbrandforsikring,
  hus- og grundejerforsikring, samt indboforsikring.
  Bestyrelsen tegner forsikringen på foreningens vegne. Fastsættelse af forsikringssum sker
  på foreningens generalforsamling.

 

§5. Hæftelse

 1. Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gældsforpligtelser.

 

§6. Kapitalindskud, opskrivningsgebyr og optagelsesgebyr

 1. Generalforsamlingen fastsætter pr. regnskabsårets begyndelse haveloddernes andel i foreningskapitalen. Ved
  optagelse af et nyt medlem medtages haveloddens således opgjorte andel i foreningskapitalen
  (kapitalindskuddet) ved fastsættelsen af bebyggelsens værdi, jfr. § 8, pkt. 6 og 8.
 1. I forbindelse med optagelse af nye medlemmer på foreningens ekspektanceliste erlægges et opskrivningsgebyr,
  hvis nærmere størrelse fastsættes af foreningens generalforsamling.
  I forbindelse med genopskrivning på foreningens ekspektanceliste erlægges et genopskrivningpskrivningsgebyr,
  hvis nærmere størrelse fastsættes af foreningens generalforsamling.
  Disse gebyrer tilbagebetales ikke.
  Gebyr for genopskrivning skal være betalt senest ved udgangen af januar måned hvert år.
  Såfremt rettidig betaling ikke finder sted, slettes den opskrevne fra ekspektancelisten.
 1. Når foreningen er i stand til at stille en have til rådighed for et nyt medlem, skal det nye medlem erlægge et
  optagelsesgebyr, hvis nærmere størrelse fastsættes af foreningens generalforsamling. Optagelsesgebyret
  tilbagebetales ikke ved lejeforholdets ophør. Gebyret er pligtig ydelse i lejeforholdet.
 1. Ved optagelse som medlem af foreningen skal erlægges et kapitalindskud lig haveloddens anpart i medlemska-
  pitalen, således som denne er opgjort primo det regnskabsår, hvor optagelsen finder sted.
 1. Kapitalindskuddet forfalder til kontant betaling ved lejekontraktens underskrivelse. Indskuddet er pligtig ydelse i
  lejeforholdet.
 1. Hvis et udtrædende medlems have, i forbindelse med medlemmets udtræden af foreningen, samtidig med
  overdragelse til et nyt eller andet medlem, skal kapitalindskuddet tilbagebetales senest én måned efter
  udtrædelsesdagen. Beløbets størrelse udregnes i henhold til stk. 6.1., således som det er opgjort primo det
  regnskabsår hvor udtrædelsen finder sted.
  Såfremt udtrædelsen sker uden, at det udtrådte medlems have samtidig med udtrædelsen, overdrages til
  et nyt eller andet medlem, skal tilbagebetaling af indskuddet ske senest én måned efter, at et nyt eller andet
  medlem har overtaget haven.
 1. Det erlagte kapitalindskud kan ikke af tredje mand gøres til genstand for arrest eller eksekution.

 

§7. Leje og andre pligtige pengeydelser

 1. Leje for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget, som af foreningens
  bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse.
  Generalforsamlingen kan endvidere fastsætte engangsbeløb til reparation og vedligeholdelse i foreningen,
  såsom vandlednings-nedlæggelse, el-opsætning og lign. Et sådant engangsbeløb er pligtig ydelse i lejeforholdet.
 1. Betaling anses for rettidigt, når den erlægges senest 3. hverdag efter forfaldsdagen eller når denne dag er en
  lørdag eller søndag, den følgende hverdag.
  Ved forfalden leje eller anden pligtig pengeydelse, som påhviler medlemmet, til betaling på en helligdag, lørdag
  eller en søndag udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag.
 1. Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et gebyr på 500,00 kr. for
  hver forsinket indbetaling.
 1. Såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse, ikke er betalt rettidigt, kan forholdet ophæves som angivet
  i nærværende vedtægts § 4. stk. 13.
 1. Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den for vedkommende
  medlems havelod værende bebyggelse, beplantning m. v., forud for alle andre kreditorer.

 

§8. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede

 1. Generalforsamlingen – eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil – fastsætter
  ordensbestemmelser m.m., som skal være gældende inden for området, og foreningen gennem
  sin bestyrelse skal forvalte og administrere.
 1. Medlemmet er pligtig at holde sig alle bestemmelser efterrettelig, som foreningens generalforsamling,
  bestyrelse. Kreds 1 eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde
  de i lejekontrakten vedrørende haven indeholdte bestemmelser.
  Tilsidesættelse af ovenstående medfører første gang påtale fra foreningens bestyrelse. I gentagelsestilfælde
  kan der ske ophævelse af lejemålet.
 1. Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser, som i givet fald skal godkendes på
  førstkommende generalforsamling.
 1. Generalforsamlingen – eller kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil – kan fastsætte en bod
  1000,00 kr for manglende overholdelse af ordensbestemmelser, misligholdelse af haven,
  udeblivelse fra fællesarbejde samt manglende overholdelse af øvrige bestemmelser som medlemmet
  er pligtig til at overholde.
  Sådanne beløb er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
  Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at vurdere og administrere, hvornår boden pålægges den
  enkelte lejer, som led i varetagelsen af den øvrig drift. Vurderingen og håndteringen skal tage højde for,
  om medlemmet er ramt af sygdom eller lign. og derfor skal etablere alternative løsninger –
  og hvordan medlemmet sædvanligvis bidrager til foreningens drift.
 1. Ved gentagne henvendelser og bod om manglende vedligeholdelse af haven, kan haveforeningen på
  lejers regning få udarbejdet en rapport fra Kolonihaveforbundets havekonsulenter, som kan fastslå om
  haven er tilstrækkeligt vedligeholdt.
  Hvis dette ikke er tilfældet, kan foreningen sætte en gartner til at vedligeholde haven.
  Både konsulentrapport og gartner skal betales af lejer. Betaling af konsulentrapport og evt. gartner
  er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

 

§9. Fællesarbejde (Pligtarbejde)

 1. Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier,
  og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens
  fælles faciliteter. Herunder hører også vedligeholdelse af beplantning m.v.
  Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin del af veje og stier uden for egen have.
 1. Bestyrelsen kan indkalde foreningens medlemmer til deltagelse i de nævnte aktiviteter.
  Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver herfra, en afgift på 1000,00 kr. fastsat af
  generalforsamlingen. Pålagt afgift betragtes som pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

 

§10. Generalforsamling

 1. Foreningens generalforsamling er foreningens øverste myndighed.
 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning
  med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning.
 3. Årsregnskab med evt. revisionsberetning.
 4. Indkomne forslag.
 5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af leje
 6. Valg af formand/kasserer.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 8. Valg af interne revisorer og suppleanter.
 9. Valg af vurderingsudvalg.
 10. Valg af andre udvalg.

 

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer
  med angivlse af dagsorden beslutter det.
 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, hvis mindst 25 % af foreningens udlejede haver
  fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
 1. Bestyrelsen er i de i stk. 3 og 4 nævnte tilfælde pligtig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden
  8 dage fra beslutningen eller begæringens modtagelse.
  Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen
 1. Når betingelserne for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling er opfyldt, men bestyrelsen
  afviser at indkalde den, indkalder og afholder kredsbestyrelsen generalforsamlingen. De hermed forbundne
  udgifter afholdes af foreningen.
 1. Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes, hvis mindst 4/5 af de udlejede haver,
  der har begæret generalforsamlingen, er til stede.
  (Stk. 10 – 14 gælder også for ekstraordinære  generalforsamlinger)
 2. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel. Ekstraordinær
  generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel. Bestyrelsen fastsætter i sin forretningsorden de
  nærmere bestemmelser om, hvordan indkaldelsen udsendes.
 1. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde
  senest 20 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne
  senest 8 dage før generalforsamlingen. Behandling af forslagene forudsætter forslagsstilleres tilstedeværelse,
  medmindre et flertal af de fremmødte havemedlemmer godkender at behandle forslaget uden forslagsstillers
  tilstedeværelse.
  Bestyrelsen fastsætter i sin forretningsorden de nærmere bestemmelser om, hvordan forslag udsendes.
 1. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælle/registreret
  partner eller samlever. Samme personkreds har ligeledes taleret.
 1. Der kan afgives 2 stemme pr. havelod
 2. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt
 3. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer.

Skal der stemmes om forslag til…    

* Vedtægtsændring         * Optagelse af kollektive lån

* Ekstraordinære indskud    * Haveforeningens opløsning

.. kræves dog, at mindst 2/3 af de udlejede haver  er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget.

Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en

ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

 1. Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens formand.
  Referatet  afleveres til foreningens medlemmer ved det fælles pligtarbejde, eller i medemmernes havepostkasse.

 

§11. Bestyrelsen

 1. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af
  foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger. En opstillet, som er forhindret i at være til
  stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom.

 

 1.   Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2-årig periode. Formand og kasserer vælges særskilt,
  henholdsvis i lige og ulige år. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 3 i ulige år.
  Generalforsamlingen vælger suppleanter for en 1-årig periode efter behov.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
 1. Som bestyrelsesmedlem, suppleant samt vurderingsmand og suppleant kan kun vælges én repræsentant
  fra samme havelod. Samme havelod kan dog godt være repræsenteret i  udvalg under bestyrelsen.
  Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før valgperiodens udløb, indtræder suppleanterne i bestyrelsen i den
  rækkefølge de er valgt på generalforsamlingen – dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse.
  Afgår formanden eller kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg,
  hvis fratrædelsen ikke sker umiddelbart før den ordinære generalforsamling.
  Kan bestyrelsen, i tilfælde af et eller flere medlemmers fratræden på en og samme gang, ikke suppleres op
  gennem antallet af valgte suppleanter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamlings afholdelse med
  supplepleringsvalg af denne karakter gælder dog kun for resten af de fratrådtes valgperiode.
 1. Hvis der ikke kan vælges en bestyrelse, overtager kredsen efter regning administrationen af foreningen,
  indtil der kan vælges en bestyrelse.
 1. Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for sit virke i en forretningsorden. Bestyrelsesmøder indkaldes af
  for næstformanden efter behov, eller når blot eet bestyrelsemedlem begærer det.
 1. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne
  beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.
 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
  Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
 1. Der skrives referat af forhandlingerne på bestyrelsesmøder, der føres til protokol.
  Referater er offentlige, dog ikke når de omhandler personsager.
 1. Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Regler om disposition over midlerne
  fastsættes af bestyrelsen i henhold til fastlagte fuldmagtsforhold.
 1. Formands og kasserers samt eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon,
  kontorhold, kørsel m .v. dækkes af foreningen.
 1. Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet:

*              En bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme
erstatningspådragende handlinger,

*              En underslæbsforsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med
administration af foreningens midler,

*              En vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter vurderingsudvalgets erstatningsansvar ved
uagtsomme ansvarspådragende handlinger,

*              En erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningens erstatningsansvar over for tredjemand ,

*              En ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse med fællesarbejde i foreningen.

 

§12. Vurderingsudvalg

 1. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer et eller flere vurderingsudvalg til at foretage
  vurderinger efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Et vurderingsudvalg er ikke underlagt bestyrelsen.
  En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende
  har afgivet en skriftlig erklæring herom.
  Hvis man ikke kan vælge et vurderingsudvalg kan generalforsamlingen / bestyrelsen beslutte at bede kredsen,
  en anden haveforenings vurderingsudvalg eller et vurderingsudvalg nedsat på tværs af kredsen om at foretage
  vurderinger i foreningen. I så fald skal også disse vurderinger foretages efter Kolonihaveforbundets vurderings-
  regler. Hvis en forening har eget vurderingsudvalg, skal dette benyttes.
 1. Et vurderingsudvalg består af minimum 3 personer, der vælges for en 2-årig periode.
  Vurderingsformand vælges særskilt i lige år. 2 vurderingsudvalgsmedlemmer vælges i ulige år.
 1. En vurderingsmand må ikke deltage i vurdering af et hus, hvori denne eller en med denne beslægtet
  person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.
 1. Generalforsamlingen kan fastsætte et gebyr for vurderinger, medmindre gebyret er fastsat generelt for kredsen.
 2. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om, de perioder der kan foretages vurdering. (hele året, sæson, lign.)
 3. Vurdering skal aftales senest 2 uger efter anmodning om vurdering er fremsat.

 

§13. Klagemuligheder

 1. Vurderinger kan påklages til kredsens vurderingsankeudvalg, jf. kredsvedtægtens § 8, stk. 2.
  Vurderingsankeudvalgets afgørelse er bindende for alle parter og kan ikke påklages.

 

§14. Tavshedspligt

 1. Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til
  oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indseende i under
  deres arbejde for foreningen.
 1. Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne
  vurderinger til foreningens bestyrelse, medlemmet som ejer huset samt en evt. køber.

 

§15. Tegningsret  (Hvem der i bestyrelsen har retten til at underskrive dokumenter og indgå juridiske aftaler)

 1. Bestyrelsen beslutter selv hvem der tegner foreningen ud ad til i økonomiske forhold, men skal dog altid
  bestå af mindst 2 personer. Dette vil normalt være kasserer og formand, men kan også være andre
  fra bestyrelsen. I alle øvrige forhold repræsenterer formanden foreningen udadtil og er ansvarlig for
  foreningens daglige ledelse.

 

§16. Regnskab og revision

 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
  Det påhviler kassereren eller evt. ekstern revisor at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en
  statusopgørelseopgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser.
  Det påhviler i øvrigt kassereren på ordinære bestyrelsesmøder at forelægge en regnskabsoversigt til
  direktesammenhold med det foreliggende budget.
  Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i overensstemmelse
  med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Før offentliggørelse skal årsregnskabet være
  underskrevet af kasserer og de valgte revisorer i sin helhed.
  Bestyrelsen kan bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af en registreret eller
  statsautoriseret revisor.
 1. Generalforsamlingen vælger 2 interne revisorer for 2 år og 2 revisorsuppleanter for 1 år.
  Det påhviler de valgte interne revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol med
  de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til.
 1. Revisorerne skal foretage mindst ét uanmeldt kasseeftersyn pr. år. Kasseeftersynet skal omfatte både
  kontantbeholdning og bankindeståender.

 

§17. Foreningens opløsning

 1. Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres
  til andet haveområde, skal foreningens formue overføres til den forening, som viderefører det nye haveområde
  med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer.
 1. Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive haveforening, udpeges 2 likvidatorer.
  Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de havelodder, som har en eller flere lejere, der er
  registreret som medlemmer på dette tidspunkt.
 1. Foreningen kan ikke opløses, så længe kontrakten med Københavns Kommune og Kolonihaveforbundets Kreds 1 er løbende.