Vedtægterne

Vedtægter for Haveforeningen  4. MAJ af 1921.

Rettet ved :

Ekstraordinær generalforsamling 19/08-2008

Samt ekstraordinær generalforsamling 02/06-2009
Samt ekstraordinær generalforsamling 10/08-2010

Samt ekstraordinær generalforsamling 14/05-2014

Hent Vedtægterne på PDF til udskrift….

Paragraf  1        Haveforeningens navn og stiftelse

 

 1. 1             Haveforeningens navn er Haveforeningen 4. Maj 1921.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune

 

 1. 2             Foreningen er stiftet i 1921

 

 

Paragraf  2        Formål og virke

 

 1. 1             Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i Københavns Kommune matr. nr. 6227 og 6228 Udenbys Klædebo Kvarter i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for Kreds 1 og Kolonihavefor­bundet samt nærværende vedtægt.

 

 1. 2             Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer.

 

 1. 3             Haveforeningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark, Kreds 1 og Lersøsammenslutningen.

 

 

Paragraf  3        Medlemmer

 1. 1         Som medlem kan optages myndige personer, som samtidig med medlemskabets ikrafttræden lejer en have (aktive medlemmer) samt personer fyldt 16 år, som ønsker at overtage en have, når foreningen er i stand til at stille en sådan til rådighed (passive medlemmer – på ekspektanceliste).

 

 1. 2         Medlemmet skal have fast og lovlig bopæl i Region Hovedstaden og være tilmeldt folkeregistret samme sted. Bopælen skal være udenfor haveforeningen.

 

Medlemmet skal omgående meddele formand eller kasserer om adresseændring og senest 2 uger efter, at ændringen er sket.

Ved fraflytning fra Region Hovedstaden, er medlemmet forpligtet til straks at opsige sit lejemål. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen fremsende skriftlig opsigelse, almindelig og anbefalet, med opsigelse 14 dage efter opsigelsen er fremkommet. Ved en sådan opsigelse/ophævelse forholdes som angivet i generelle bestemmelser for medlemmers investering i og på lejet havelod og jvf. nærværende vedtægts paragraf 7 eller 8.

 

 1. 3         Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse.

 

 1. 4         Ved ethvert lejeforhold udstedes en lejekontrakt. Lejekontrakten er den til enhver tid gældende standard lejekontrakt udarbejdet af Kolonihaveforbundet for Danmark, hvis bestemmelser sammen med nærværende vedtægt er gældende for lejeforholdet.

 

 1. 5         Hvert medlem kan kun erhverve en have og kan ikke samtidig være medlem af anden haveforening. Overtrædes denne bestemmelse skal bestyrelsen bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel jfr. paragraf8.

 

 1. 6         Der kan stå 2 personer på lejekontrakten, såfremt disse er registreret på samme adresse i folkeregistret.

 

 1. 7         Som medlem af H/F 4. maj, er man forsikret kollektivt med hensyn til bygningsbrandforsikring, hus- og grundejerforsikring samt indboforsikring.

Bestyrelsen tegner forsikringen på foreningens vegne.

Fastsættelse af forsikringssum sker på foreningens generalforsamling.

 

 

Paragraf  4        Hæftelse.

Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gældsforpligtelser.

 

 

Paragraf  5        Kapitalindskud, opskrivningsgebyr og optagelsesgebyr

 

 1. 1         Generalforsamlingen fastsætter pr. regnskabsårets begyndelse haveloddernes andel i foreningskapitalen. Ved optagelse af et nyt medlem medtages haveloddens således opgjorte andel i foreningskapitalen (kapitalindskuddet) ved fastsættelsen af bebyggelsens værdi, jfr. paragraf8, pkt. 6 og 8.

 

 1. 2         I forbindelse med optagelse af nye medlemmer på foreningens ekspektanceliste erlægges et opskrivningsgebyr, hvis nærmere størrelse fastsættes af foreningens generalforsamling. Det samme gøres gældende ved genopskrivning. Disse gebyrer tilbagebetales ikke. Gebyr for genopskrivning skal være betalt senest ved udgangen af januar måned hvert år. Såfremt rettidig betaling ikke finder sted, slettes den opskrevne fra ekspektancelisten.

 

 1. 3         Når foreningen er i stand til at stille en have til rådighed for et nyt medlem, skal det nye medlem erlægge et optagelsesgebyr, hvis nærmere størrelse fastsættes af foreningens generalforsamling. Optagelsesgebyret tilbagebetales ikke ved lejeforholdets ophør. Gebyret er pligtig ydelse i lejeforholdet.

 

 1. 4         Ved optagelse som medlem af foreningen skal erlægges et kapitalindskud lig haveloddens anpart i medlemskapitalen, således som denne er opgjort primo det regnskabsår, hvor optagelsen finder sted.

 

 1. 5         Kapitalindskuddet forfalder til kontant betaling ved lejekontraktens underskrivelse. Indskuddet er pligtig ydelse i lejeforholdet.

 

 1. 6         Hvis et udtrædende medlems have, i forbindelse med medlemmets udtræden af foreningen, samtidig med overdragelse til et nyt eller andet medlem, skal kapitalindskuddet tilbagebetales senest én måned efter udtrædelsesdagen. Beløbets størrelse udregnes i henhold til stk. 3. 3., således som det er opgjort primo det regnskabsår hvor udtrædelsen finder sted.

Såfremt udtrædelsen sker uden, at det udtrådte medlems have samtidig med udtrædelsen, overdrages til et nyt eller andet medlem, skal tilbagebetaling af indskuddet ske senest én måned efter, at et nyt eller andet medlem har overtaget haven.

 

 1. 7         Det erlagte kapitalindskud kan ikke af tredje mand gøres til genstand for arrest eller eksekution.

 

 

Paragraf  6        Leje

 

 1. 1         Lejeafgiften for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra de budgetter m.m., som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse.

Generalforsamlingen kan endvidere fastsætte engangsbeløb til reparation og vedligeholdelse i foreningen, såsom vandlednings-nedlæggelse, el-opsætning og lignende. Et sådant engangsbeløb er pligtig ydelse i lejeforholdet.

 

 1. 2         Betaling anses for rettidigt, når den erlægges senest 3. hverdag efter forfaldsdagen eller når denne dag er en lørdag eller søndag, den følgende hverdag.

 

Ved forfalden leje eller anden pligtig pengeydelse, som påhviler medlemmet, til betaling på en helligdag, lørdag eller en søndag udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag.

 

 

 1. 3         Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et gebyr på 500,00 kr. for hver forsinket indbetaling.

 

 1. 4         Såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse, ikke er betalt rettidigt, kan forholdet ophæves som angivet i nærværende vedtægts paragraf8.

 

 1. 5         Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den for vedkommende medlems havelod værende bebyggelse, beplantning m. v., forud for alle andre kreditorer.

 

 

Paragraf  7        Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede

 

 1. 1         Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. der er gældende inden for området, som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

 

 1. 2         Medlemmet er pligtig at holde sig alle bestemmelser efterrettelig, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde de i lejekontrakten vedrørende haven indeholdte bestemmelser.

 

Tilsidesættelse af ovenstående medfører første gang påtale fra foreningens bestyrelse.

I gentagelsestilfælde kan der ske ophævelse af lejemålet jfr. nærværende vedtægts paragraf 8.

 

 1. 3         Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser, som i givet fald skal godkendes på førstkommende generalforsamling.

 

 

Paragraf  8        Ophævelse/Opsigelse af lejemål

 

 1. 1         Lejer har ret til at opsige sit lejemål af havelodden i henhold til lejekontrakten mellem lejer og foreningen. Opsigelse skal ske med 3 måneders varsel til d. 1. i en måned.

 

 1. 2         Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt eller fremsat, f.eks. i skrivelse overbragt af bestyrelsen på lejers adresse.

 

Det er en forudsætning for ophævelse af lejeaftalen, at foreningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkeligt angives, at lejemålet bliver ophævet, hvis restancen ikke er betalt inden udløbet af den meddelte frist.

 

 1. 3         Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis medlemmet overlader brugen af haveloddet til en anden og trods påtale fortsætter dermed, eller såfremt lejeren af et havelod eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dens medlemmer.

 

 

 

 1. 4         Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis medlemmet i væsentlig grad misligholder den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området ude fra eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.

 

Overtrædelse af forbuddet mod benyttelse af kolonihavehuse til helårsbeboelse er en grov tilsidesættelse af bestemmelser pålagt området.

 

 1. 5         Når bygninger på et havelod overtages af en pantkreditor med henblik på fyldestgørelse, bortfalder lejers lejeret til havelodden fra overtagelsestidspunktet.

 

 1. 6         Når lejeretten til et havelod er opsagt eller ophævet, kan det udtrædende medlem frit medtage bebyggelse inklusiv fundering og indbo.

 

Fjernelse skal dog foretages på en sådan måde, at hverken havens anlæg eller det kollektive foreningsanlæg påføres skade.

 

 1. 7         Hvis bebyggelsen opfylder gældende forskrifter, har det udtrædende medlem ret til at sælge bebyggelsen til den, foreningen godkender til at indtræde i lejeaftalen. Denne ret er dog betinget af en forudgående vurdering og værdifastsættelse af det, som kan indgå i salget.

 

Salg kan ikke betinges af forpligtigelse for køber til samtidig at købe indbo og redskaber.

 

Værdiansættelse skal ske i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte retningslinjer.

 

 1. 8         Salg kan ikke ske uden foreningens direkte medvirken.

 

Inden salg kan ske, skal den pågældende havelod udbydes til mageskifte i én uge, inden den tilbydes et emne på ekspektancelisten. Bekendtgørelse om haver, der er til salg, skal ske ved opslag i foreningens udhængsskabe.

Ønsker flere medlemmer at overtage en have, skal den tilbydes det medlem, der har størst anciennitet i foreningen.

Mageskifte kan kun foretages med bestyrelsens godkendelse og tidligst efter 3 års ejerskab af en have. (Der kan normalt kun foretages mageskifte én gang).

 

 1. 9         Har medlemmet ikke inden for 4 uger efter lejemålets opsigelse eller ophævelse bortfjernet eller solgt den på haveloddet opførte bebyggelse, eller er salg sket i strid med gældende overdragelsesregler, jfr. Forbundsvedtægtens paragraf7, pkt. 8, kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes af den lejede havelod ved en umiddelbar fogedforretning. Bestyrelsen bestemmer herefter, hvem der skal overtage have og bebyggelse samt vilkår for overdragelsen i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte vurderingsregler.

 

Hvis bebyggelsen ikke kan sælges i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt, evt. ved auktion.

 

Bestyrelsen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den på havelodden opførte bebyggelse, beplantning m.v., forud for andre kreditorer.

 

Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m.

 

Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab med tilhørende lejeaftale har fundet sted, er pågældende pligtig at betale foreningen leje og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.

 

 1. 10       Bestyrelsen har intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse m.v., der overdrages. Bestyrelsen kan kræve, at det udtrædende medlem fremlægger tingbogsattest vedr. bebyggelsen.

 

 1. 11       Afgår medlemmet ved døden før lejemålets udløb, er såvel fore¬ningen som dødsboet berettiget til at opsige lejeaftalen med det for medlemmet gældende opsigelsesvarsel på 3 måneder til den 1. i en måned.

 

Dog gælder

 

at  en efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte i lejeaftalen med foreningen, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette,

 

at  en person, med hvem den afdøde har levet i et ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, skal, med mindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig det, have samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet,

 

at  en myndig slægtning i op- og nedstigende linje har ret til at få overdraget lejemålet, hvis pågældende efter bestyrelsens vurdering har deltaget aktivt i pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset.

Der skal inden overdragelsen ske vurdering af kolonihavehuset i overensstemmelse med Kolonihaveforbundets vurderingsregler.

 

Bestyrelsen afgør alene, om de ovenfor anførte vilkår er opfyldt.

 

 1. 12       Et havemedlem kan pga. alder eller sygdom mv., anmode om tilladelse til at overdrage sin have til slægtninge i nedstigende linje.

 

Såfremt der måtte være særlige tungtvejende argumenter herfor, kan der endvidere anmodes om tilladelse til at overdrage til slægtninge i opstigende linje. Bestyrelsen kan imødekomme en sådan anmodning, såfremt den finder at denne slægtning har taget aktivt del i havens pasning og pleje.

 

Ved slægtninge forstås her kun slægtskab i biologisk forstand, samt følge af adoption.

 

I fald en have er overdraget efter ovenstående regler, skal der gå minimum 5 år før haven igen kan overdrages efter disse regler.

 

Bestyrelsen afgør alene, om de anførte vilkår er opfyldt.

 

 

Paragraf  9        Pligtarbejde/Fælles arbejde

 

 1. 1         Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier, og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter. Herunder hører også vedligeholdelse af beplantning m.v.

 

Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin del af veje og stier uden for egen have.

 

 1. 2         Bestyrelsen kan indkalde foreningens medlemmer til deltagelse i de nævnte aktiviteter. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver herfra, en afgift fastsat af generalforsamlingen. Pålagt afgift betragtes som pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

 

 

Paragraf  10      Generalforsamlingen

 

 1. 1       Foreningens generalforsamling er foreningens øverste myndighed.

 

 1. 2       Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

 

1)     Valg af dirigent og referent.

2)     Beretning.

3)     Årsregnskab med evt. revisionsberetning.

4)     Indkomne forslag.

5)     Godkendelse af budget.

6)     Valg af formand/kasserer.

7)     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8)     Valg af interne revisorer og suppleanter

9)     Valg af vurderingsudvalg.

 

 1. 3       Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer med angivelse af dagsorden beslutter det.

 

 1. 4       Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, hvis mindst 25% af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

 

 1. 5       Bestyrelsen er i de stk. 3 og 4 nævnte tilfælde pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 8 dage fra beslutningen eller begæringens modtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen.

 

 1. 6       Når betingelserne for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling er opfyldt, men bestyrelsen afviser at indkalde den, indkalder og afholder kredsbestyrelsen generalforsamlingen. De hermed forbundne udgifter afholdes af foreningen.

 

 1. 7       Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes, hvis mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret generalforsamlingen, er til stede. Bestemmelserne i stk. 10-14 gælder også for ekstraordinære generalforsamlinger.

 

 1. 8       Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 30 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel.

 

Bestyrelsen fastsætter i sin forretningsorden de nærmere bestemmelser om, hvordan indkaldelsen udsendes.

 

 1. 9       Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 20 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Behandling af forslagene forudsætter forslagsstilleres tilstedeværelse, medmindre et flertal af de fremmødte havemedlemmer godkender at behandle forslaget uden forslagsstillers tilstedeværelse.

 

Bestyrelsen fastsætter i sin forretningsorden de nærmere bestemmelser om, hvordan forslag udsendes.

 

 1. 10     Adgang til generalforsamlingen har ethvert aktivt medlem af foreningen samt dennes ægtefælle eller samlever.

 

 1. 11     Hvert havelod har 2 stemmer.

 

 1. 12     Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

 1. 13     Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer.

Skal der stemmes om forslag til:

 • Vedtægtsændring
 • Optagelse af kollektive lån
 • Ekstraordinære indskud
 • Haveforeningens opløsning

kræves dog, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

 

 1. 14     Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens formand.

 

 

Paragraf 11       Bestyrelsen

 

 1. 1       Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom.

 

 1. 2       Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2-årig periode.

Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, medens 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.

Generalforsamlingen vælger suppleanter for en 1-årig periode efter behov.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

 

 1. 3       Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges 1 repræsentant fra samme havelod medmindre der er tale om valg til udvalg under bestyrelsen.

 

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før valgperiodens udløb, indtræder suppleanterne i bestyrelsen i den rækkefølge de er valgt på generalforsamlingen – dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse.

 

Afgår formanden eller kassereren indenfor sin valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratrædelsen ikke sker umiddelbart før den ordinær generalforsamling.

 

Kan bestyrelsen, i tilfælde af et eller flere medlemmers fratræden på en og samme gang, ikke suppleres op gennem antallet af valgte suppleanter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamlings afholdelse med suppleringsvalg for øje.

Suppleringsvalg af denne karakter gælder dog kun for resten af de fratrådtes valgperiode.

 

 1. 4       Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden.

 

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov, eller når blot eet medlem af bestyrelsen begærer det.

 

 1. 5       Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personlig interesseret.

 

 1. 6       Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

 

 1. 7       Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder.

 

Der skrives referat af forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i møderne.

 

 1. 8       Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Regler om disposition over midlerne fastsættes af bestyrelsen i henhold til fastlagte fuldmagtsforhold.

 

 1. 9       Formand og kasserers samt evt. øvrige bestyrelsesmedlemmers honorar og omkostninger såsom telefon, kontorhold og kørsel m.v. dækkes af foreningen.

 

 1. 10     Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet:

 

 • en bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme erstatningspådragende handlinger,

 

 • en underslæbsforsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med administration af foreningens midler,

 

 • en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter vurderingsudvalgets erstatningsansvar ved uagtsomme ansvarspådragende handlinger

 

 • en erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningens erstatningsansvar overfor tredjemand,

 

 • en ulykkesforsikring, der omfatter skader på personer i forbindelse med fællesarbejde i foreningen.

 

 

Paragraf 12       Tavshedspligt

 

Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indseende i under deres arbejde for foreningen.

 

Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse.

 

 

Paragraf 13       Tegningsret

 

I økonomiske forhold tegnes foreningen udadtil af formanden og kassereren i fællesskab eller af den samlede

bestyrelse. I alle øvrige forhold repræsenterer formanden foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse.

 

 

Paragraf 14       Regnskab og revision.

 

 1. 1       Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

Det påhviler kassereren at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtigelser.

 

Det påhviler i øvrigt kassereren på ordinære bestyrelsesmøder at forelægge en regnskabsoversigt til direkte sammenhold med det foreliggende budget.

 

Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Før offentliggørelse skal årsregnskabet være underskrevet af kasserer og de valgte revisorer i sin helhed.

 

Bestyrelsen kan bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af en registreret eller statsautoriseret revisor.

 

 1. 2       Generalforsamlingen vælger 2 interne revisorer for 2 år og 2 revisorsuppleanter for 1 år.

 

Det påhviler de valgte revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol med de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til.

 

 1. 3       Revisorerne skal foretage mindst eet uanmeldt kasseeftersyn pr. år. Kasseeftersynet skal omfatte både kontantbeholdninger og bankindeståender.

 

 

Paragraf 15       Foreningens opløsning.

 

 1. 1       Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, skal foreningens formue overføres til den forening, som viderefører det nye haveområde med samme forpligtigelser over for den opløste forenings medlemmer.

 

 1. 2       Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive haveforening, udpeges 2 likvidatorer.

 

Eventuel formue ved likvidationens afslutning udbetales til de medlemmer, der er registreret som medlemmer på dette tidspunkt.

 

 1. 3       Foreningen kan ikke opløses, så længe kontrakten med Københavns kommune og Kolonihaveforbundets Kreds 1 er løbende.

 

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 14. maj 2014