Ordensregler


ORDENSBESTEMMELSER for Haveforeningen  4. MAJ af 1921

 

     Vedtaget på ordinær generalforsamling i 1999
samt revideret i 2011 og i 2017

Hent Ordensbestemmelserne på PDF til udskrift….HF Ordensregler 2017

 

§1        Formål m.m.

 

1.1        Formålet er at fastsætte bestemmelser for anvendelse af det til kolonihaver udlagte område
samt regler til overholdelse af disse bestemmelser.
Overtrædelse eller tilsidesættelse af ordensbestemmelserne er at ligestille med overtrædelse af
foreningens vedtægter.
Foreningens ordensbestemmelser er et supplement til foreningens vedtægter.

 

§2        Fællesforhold

 

2.1        Foreningens låger mod S-togs banen (den gamle grøft), skal altid være aflåst, når de ikke
benyttes til gennemgang.
Foreningens 4 porte, samt låger mod P-pladsen, skal i vinterperioden fra 1. oktober til 30. april,
være aflåst hele døgnet.
Foreningens 4 porte, samt låger mod P-pladsen, skal i sommerperioden fra 1. maj til 30.
september, være aflåst om natten mellem klokken 22:00 og klokken 08:00.

 

2.2        Løse hunde må ikke medtages i foreningen.

 

2.3        Parkering på foreningens område må kun ske med bestyrelsens tilladelse.
Motorkørsel i gangene er kun tilladt ved flytning, ved ind- og udkørsel for natparkering og
ved  kørsel medaterialer.
Materialer som grus, sten, gødning, træ m.m. må højest ligge på foreningens gange og pladser i 24
timer. Før modtagelse af materialer skal medlemmet sørge for at rydde den nødvendige plads for
perlesten samt når materialerne er fjernet, sørge for at renovere pladsen.

 

2.4        Cykling på foreningens gange er ikke tilladt bortset fra, avis- og postbude. Henstilling af cykler og
knallerter på foreningens gange og  pladser er forbudt undtagen i foreningens cykelstativer.

 

2.5        Hver have kan lægge én (og kun én) affaldssæk med husholdningsaffald i affaldscontainerne, hver
uge i sæsonen. Aviser og blade lægges i aviscontainerne.
På den fastsatte ugedag vil affaldscontainerne ved portene blive sat udenfor uaflåst. Renovatøren
tømmer dagen derpå.
Der må IKKE lægges grønt/haveaffald i affaldscontainerne, ligesom storskrald, flasker og andet
affald ikke må hensættes ved containerne.

 

2.6        Når et medlem har benyttet foreningens redskaber, skal disse straks efter endt brug bringes på
plads. Foreningens redskaber må ikke henstå ubenyttede i medlemmernes haver. Redskaberne vil
fremover være mærkede.

 

2.7        Støjende adfærd eller anvendelse af højtalere og lignende udendørs eller for åbne vinduer eller
døre må kun undtagelsesvis finde sted og da kun til mindst mulig gene for de omkringboende.

 

2.8        Høns/hønsehold (maks. 5 høns og ingen hane) er kun tilladt ved, at man får en godkendelse
gennem bestyrelse, og må kun forefindes i beboelsessæsonen.
(Ansøgning og regler kan afhentes på bestyrelsens kontor)

 

§3        Udlejning af foreningshus

 

3.1        Foreningshuset, i det efterfølgende betegnet som huset, omfatter selve foreningshuset, pladsen
foran huset, skydebanen og de tilhørende toiletforhold.

 

3.2        Huset kan lejes af alle medlemmer af haveforeningen til egne private fester.
Udlejningen sker ved henvendelse til det medlem, der står for udlejning, udlevering af nøgler samt
for modtagelse af betaling.
Med i lejemålet hører inventar, som beskrevet i ”Regler og  procedurer  for udlejning af fælleshus”.

 

3.3        I weekender hvor foreningen ikke selv benytter huset, kan det lejes fra lørdag kl. 10.00, og skal
afleveres i rengjort stand søndag formiddag kl. 12.00, hvor nøglen afleveres til udlejeren.  På
hverdage hvor foreningen, eller klubber, ikke selv benytter huset, kan det lejes fra kl. 10.00 til kl.
22.00, hvor det afleveres i rengjort  stand og nøglen afleveres til udlejeren.
Ved aflevering af huset, følges ”Regler og procedurer for udlejning af Fælleshus”. Eventuelle skader
på det lejede erstattes snarest af lejeren.

 

3.4        Ved udlejning må der ikke spilles musik udendørs.
Hvis der skal bruges musik, må man kun benytte foreningens anlæg.
Anlægget må ikke tages ud af huset.
Musikken slukkes kl. 22.00 og huset forlades kl. 24.00.
Eneste afvigelse fra ovenstående er foreningens fælles arrangementer hvor der må fortsættes
til kl. 02.00.

 

 

3.5        Klubber og  foreningers adgang til benyttelse af huset:
Bestyrelsen for H/F 4. Maj kan tillade klubber at benytte Foreningshuset, herunder foreningens
fællesarealer, såfremt følgende  forudsætninger er opfyldt:

 • Klubben udelukkende optager medlemmer af H/F 4. Maj eller disse medlemmers børn
 • Klubben kan angive særlige vilkår med hensyn til hvem der kan optages. Sådanne vilkår
  skal fremgå af klubbens interne vedtægter og skal tiltrædes af bestyrelsen for H/F 4. Maj,
  således at de ikke er i strid med haveforeningens formål og værdier. Klubben er herefter
  forpligtiget til at optage ethvert medlem af H/F 4. Maj som måtte opfylde klubbens betingelser.
 • Klubbens aktiviteter skal have til formål at styrke sammenholdet og det sociale liv blandt
  H/F 4. Majs medlemmer. Dette skal fremgå af klubbens vedtægter.
 • Klubben skal i almindelighed formulere vedtægter og interne ordensbestemmelser.
  Disse skal kunne tiltrædes af haveforeningens bestyrelse.
 • Klubber kan benytte huset og de dertil knyttede arealer til normale aktiviteter 1 gang
  ugentligt på hverdage (mandag til torsdag) i tidsrummet 19.00-22.00.
 • For benyttelse af huset jævnfør ovenstående skal klubben betale kr. ???? årligt. – Klubberne
  kan herudover leje huset på normale vilkår til særlige arrangementer i
  Weekenden.

 

Øvrige bestemmelser vedrørende klubber der benytter huset.

 • Bestyrelsen for H/F 4. Maj fordeler de forskellige klubbers adgang til at benytte de relevante
  arealer.
 • Det påhviler bestyrelsen for H/F 4. Maj at træffe afgørelse i eventuelle tvister mellem
  klubber der har deres virke jævnfør ovenstående og  mellem klubber overfor andre
  medlemmer.
 • Såvel den enkelte klub som haveforeningens bestyrelse kan indbringe tvivlsspørgsmål
  og tvister for såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger jævnfør gældende regler.
  Ovenstående erstatter alle tidligere bestemmelser og afgørelser vedrørende klubber i
  HF 4. Maj.
  Festudvalget råder over huset hver fredag mellem 16:00 – 20:00

 

 

§4        Haveforhold

 

4.1        I sommerperioden er medlemmerne forpligtiget til, at holde det lejede areal ryddeligt og velholdt, og
frit for ukrudt – i særdeleshed imod naboer.

 

Det samme gælder for området udenfor haven og
a.)     hvor der er genbo til midten af gangen
b.)     hvor der ikke er genbo til og med hækken på den anden side af gangen.
c.)     hvor det er fællesplads plads, ca. en meter ud på pladsen.

 

4.2        Medlemmerne skal indhegne haverne. Ved udskiftning af hæk mod fællesareal skal ny beplantning
være med liguster.
Medlemmerne skal klippe hækken ind mod haven og ud mod foreningens område to gange årligt.
Første gang omkring Sankt Hans.
Hækhøjden ud mod foreningens område må max. være 1,5 m. Hækhøjde mod tilstødende haver af-
tales naboerne indbyrdes, men må max. være 1,8 m. Mod offentligt areal må hækhøjden være 1.8 m.
Bestyrelsen kan give dispensation for hækhøjde for hække, som vender ud mod foreningens pladser,
dog max. til 1,8 m.

 

4.3        Havelåge skal altid åbne indefter.
På eller ved havelågen anbringes havenummer og en postkasse, således at begge dele er let synlige udefra.

 

4.4        Træer skal plantes mindst 2 m fra skel og buske mindst 1,6 m fra skel. Ligesom hækkene skal
kippes, så skal frugttræerne også jævnligt beskæres. Såfremt høje træer og buske virker generende
for naboer, kan disse forlanges beskåret eller fældet. Generelt forventes en højde på max. 4 m.
Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen

 

4.5        Forreningen har etableret vandforsyning til alle haver, med 1 udtag pr. have, forsynet med
stophane og udluftningsventil.
Man sørger selv for den videre ledningsføring fra stophanen. Man må ikke ændre på foreningens
faste installation, ligesom man ikke må udføre flere aftapningssteder, eller ændringer i øvrigt, på
hovedledningen.

 

4.6        Betaling af vandforbrug er en fællesudgift i foreningen. Direkte vandspild er strengt forbudt.
Vanding med turbine er ikke tilladt.
Enhver form for vanding af græsplæne er ikke tilladt. Vanding med håndholdt slange er tilladt i bede
og køkkenhave.

 

4.7        Det er ikke tilladt at fodre vilde katte. Foreningen skal lejlighedsvis lade bestanden af katte udrydde
ved kattefanger.
Såfremt et medlem fodrer tilløbne katte, kan medlemmet pålignes de udgifter, der er forbundet med
indfangning og aflivning af kattene.

 

 

§5        Bebyggelse

 

5.1        Størrelsen af bebyggelse på havelodden skal følge de regler der er fastsat i lejekontrakten med
Københavns Kommune.
Dette gælder både huse, tilbygninger og skure. Kort sagt alt bebyggelse under tag.
I øvrigt henvises til forbundets/kredsens byggeregler, som altid skal overholdes.

 

5.2        Ved ombygning eller tilbygning skal der, inden arbejdet påbegyndes, rettes henvendelse til
bestyrelsen for at opnå godkendelse, og der skal afleveres en tegning over den påtænkte
bebyggelse.

 

5.3        Alle huse skal være lukkede med hønsenet eller lignende fra husets underkant og til jorden for at
undgå skadedyr under husene.

 

5.4        Huse og plankeværker skal være malede eller på anden måde behandlede, så de fremtræder i  ordentlig stand.

 

 

§6        Præmiering af haver

 

6.1        Alle haver i foreningen kan indstilles til præmie, hvis medlemmet selv har dyrket sin have, og haven
ikke har været præmieret de sidste 4 år.

 

6.2        Nye medlemmer kan indstilles til præmie, hvis haven ikke året forud for overtagelsen har været
tildelt præmie.

 

6.3        Bestyrelsen og sidste års præmietagere udtager og indstiller haver til præmiering.

 

6.4        Hvert år uddeles 2 præmier af Kolonihaveforbundet. Derudover kan der tildeles ærespræmier.

 

 

§7         Klage og påtale

 

7.1         Klager vedrørende foreningen eller havernes forhold, eller medlemmernes overtrædelse af
foreningens vedtægter eller ordensbestemmelser, tilstilles foreningens bestyrelse skriftligt.

 

7.2        Foreningens bestyrelse er forpligtiget til, at undersøge klager og søge at afhjælpe problemer eller
Påtale forseelser.

 

7.3        Foreningens bestyrelse kan af egen drift undersøge om nærværende bestemmelser overholdes, og
påtale eventuelle forseelser. Først mundtligt, og efterfølgende ved kolonihaveforbundets
standardbreve.

 

7.4        Må bestyrelsen påtale tilsidesættelse eller overtrædelse af foreningens vedtægter eller
ordensbestemmelser, forholdes som under vedtægternes § 5.3.

 

7.5        Har et medlem fået påbud om at vedligeholde sin have, skal såvel have som tilhørende
fællesområde udenfor haven, være bragt i orden inden en af bestyrelsen fastsat frist.

 

 

§8        Ændring og vedtagelse af ordensbestemmelser

 

8.1        Forslag til ændring af ordensbestemmelserne skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde
senest een måned efter regnskabsårets udløb.
Rettidigt modtagne forslag optages på generalforsamlingens dagsorden og forslagets ordlyd
udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamling.

8.2        Vedtagelse af ændringsforslag kan kun finde sted på den ordinære generalforsamling. Vedtagelse
afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

 

8.3       Disse ordensbestemmelser er vedtaget på generalforsamlingen i foråret 1999, samt revideret på
Ordinær generalforsamling 2011 og i 2017.